Fotka
Fotka
Mapa stránek rybářů Pšánky

STANOVY SPOLKU

Rybářský spolek Pšánky

I.
Úvodní ustanovení
1. Název spolku: Rybářský spolek Pšánky (dále jen "spolek")
2. Sídlo spolku: 503 15 Pšánky č.p. 10
3. Rybářský spolek Pšánky je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. občanského zákoníku a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
4. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je rybářská činnost.
5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku
II.
Činnost spolku
1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání. Hlavní činností spolku je:
    a) organizování sportovní rybářské činnosti a vytváření pro ni materiální a provozně technických podmínek
    b) výkon rybářského práva ve smyslu zákona o rybářství
    c) ochrana, chov a lov ryb
    d) ochrana přírody, čistoty vod a životního prostředí
2. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.
III.
Členství
1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Rybářský spolek Pšánky (dále jen "člen") se může stát každá fyzická osoba starší 18 let. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
2. Fyzická osoba se stává členem na základě písemné přihlášky, v níž vyjádří souhlas se vstupem do spolku a s úhradou stanoveného vstupního poplatku a stanovených členských poplatků, a to ke dni, kdy s jeho přijetím vysloví souhlas členská schůze.
3. Ukončení členství:
    a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru
    b) úmrtím člena
    c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze sdružení; členská schůze má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění poslání spolku
    d) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného členskou schůzí, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků
4. Práva členů:
    a) účastnit se činnosti spolku
    b) být pravidelně informován o dění ve spolku
    c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
    d) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku
5. Povinnosti členů:
    a) platit členské příspěvky
    b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku
    c) dodržovat stanovy spolku
6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
7. Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.
IV.
Orgány spolku
1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
    a) členská schůze
    b) výbor
    c) předseda
2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
3. Funkční období volených orgánů je pět let. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.
V.
Členská schůze
1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku.
2. Do její působnosti patří:
    a) určování hlavního zaměření činnosti spolku
    b) rozhodování o změně stanov
    c) stanovování výše a splatnosti členských příspěvků
    d) stanovování výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem
    e) schvalování výsledků hospodaření spolku
    f) volba členů výboru, předsedy, místopředsedy a členů kontrolní komise
    g) hodnocení činnosti orgánů spolku a jejich členů, včetně rozhodnutí o přijetí člena
    h) rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění spolku
3. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného odkladu po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31.12. předchozího kalendářního roku.
4. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do 1 měsíce od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li výbor zasedání členské schůze do dvaceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
5. Právo účastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen spolku musí být o konání členské schůze vhodným způsobem vyrozuměn s dostatečným časovým předstihem, nejméně 15 dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.
6. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení přijímá členská schůze většinou hlasů přítomných členů.
7. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ni hlasovat.
8. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 30 dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.
VI.
Výbor
1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami po celé své funkční období.
2. Výbor je statutárním orgánem a má 3 členy ( předseda a další 2 členové – hospodář a pokladník). Jednat jménem spolku může vždy jen předseda s dalším členem výboru.
3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj.
4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a usnesení přijímá výbor.
5. Do výlučné kompetence výboru patří:
    a) svolávat členskou schůzi
    b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření
    c) posuzovat návrhy na investice a nákup věcí
    d) schvalovat interní organizační normy spolku
VII.
Předseda
1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná společně s jedním z dalších členů výboru. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis vždy předseda a jeden další člen výboru.
2. Předseda je volen členskou schůzí.
3. K výlučným kompetencím předsedy patří:
    a) vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti
    b) svolávání a vedení schůzí výboru
VIII.
Majetek a hospodaření
1. Prostředky pro svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob, ze státních příspěvků, grantů a dotací, z příjmů ze své činnosti a z výnosu svého majetku.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
3. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
4. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Rybářský spolek Pšánky vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.


Tyto stanovy byly přijaty na členské schůzi Rybářského spolku Pšánky dne


V Pšánkách dne 24. 11. 2015


Přílohy:
    Souhlas vlastníka nemovitosti  -  Ke staženípdf
    Zápis z členské schůze  -  Ke staženípdf