Fotka
Fotka
Mapa stránek rybářů Pšánky

Rybářský řád

Rybářský spolek Pšánky
 
  1. Lov ryb smí být prováděn na rybníku zpravidla lovem jenom na udici, jakýkoliv jiný způsob lovu ryb je zakázán.
  2. Na rybníku může jednotlivá oprávněná osoba provádět lov nejvýše na 2 udice, u každé s jedním návazcem a s jednoduchým háčkem (mimo dravce). Rybář je povinen mít při lovu ryb pean, dále míru pro zjištění délky ulovených ryb a podběrák.
  3. Pro lov na rybníku je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek (povolenku). Nečlen rybářského spolku (Host) musí mýt při lovu povolenku člena, na kterého chytá + hostovačku, kterou vydá předseda, hospodář nebo porybný spolku. Hostovačka je na dobu určitou. Osoba provádějící lov je povinna na požádání předložit porybnému, hospodáři, nebo předsedovy spolku ke kontrole povolenku, (v případě hosta povolenku + hostovačku) a nezbytnou výbavu dle bodu č.2 tohoto řádu.
  4. Povolenku na lovnou sezonu příslušného roku obdrží pouze ten člen, který uhradí členský poplatek a to ve výši 300,-Kč. Člen spolku, který nebude provádět brigády, uhradí 1.500,-Kč (1hod.= 100,- Kč) Ostatní členové spolku (s výjimkou členů nad 70let) jsou povinni odpracovat 5 brigádnických hod. zdarma pro obecní úřad Pšánky a 10 brigádnických hod. pro rybářsky spolek. V případě neodpracování předepsaných brigádnických hodin uhradí člen spolku na konci roku za každou neodpracovanou hodinu 100,- Kč.
  5. Při lovu ryb je nutno, aby lovci udržovali mezi sebou vzdálenost alespoň 3 metry. Místa určená k lovu nesmějí být v žádném případě vyhrazována. Lovec musí být vždy u prutu přítomen tak, aby mohl v případě potřeby s nimi bez prodlení manipulovat. Je možno se od nastražených prutů vzdálit maximálně do 10 metrů.
  6. Lovná sezona je stanovena od 1.dubna do konce listopadu příslušného roku, pokud představenstvo spolku nestanoví jinak.
     Denní doba lovu je stanovena na:
             duben květen, červen, červenec a srpen  -  od 5 do 24 hod.,
             září  -  od 5 do 22 hod.,
             říjen  -  od 6 do 19 hod.,
             listopad  -  od 7 do 17 hod.
  7. Záznam o úlovku je osoba provádějící lov povinna zapsat do rybářského lístku-svědomitě a okamžitě po ulovení a ponechání si ryby. Tento doklad je nepřenosný. V jednom dni si může oprávněný k lovu ponechat 1 kus a v kalendářním týdnu 2 kusy ušlechtilé ryby jako je kapr, štika, candát, úhoř, lín a amur. Maximální počet ponechaných ušlechtilých ryb je stanovená na 10 ks za lovní sezonu příslušného roku.
  8. Míra pro ponechání si ušlechtilé ryby je stanovená:
             kapr obecný min. délka 50 cm a max. délka 70 cm
             amur bílý min. délka 65 cm
             candát min. délka 50 cm
             štika obecná NEOMEZENĚ
             sumec NEOMEZENĚ
             úhoř říční min. délka 80 cm
             lín obecný min. délka 35 cm.
        Délka u ryb se měří od předního konce hlavy až ke konci nejzazší části ocasní ploutve.
  9. Dětem do 10 let (bez příslušných dokladů) se povoluje manipulace pouze s jednou udicí u vody a to za přítomnosti držitele povolenky k rybolovu staršího 18 let.
 10. Lov ryb je možné provádět pouze na vyznačeném místě rybníka.
 11. Představenstvo spolku bude zasedat podle potřeby.
 12. Každý člen zaplatí příspěvky nejpozději do 1. 4. příslušného roku.
 13. Za nedodržení výše uvedených pravidel bude rybáři odebrána povolenka a přestupek bude projednán na následující schůzi. Pro příští rok mu nebude povolenka vydána.
 14. Nového člena může přijímat výhradně členská schůze.